Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sta in je Levenskracht van Els Brekelmans, KVK br. 5675878

Begrippen:
Praktijk: Sta in je Levenskracht 
Els Brekelmans
Spreeuwenburgerweg 6
5061 PH te Oisterwijk
info@elsbrekelmans.nl 
www.elsbrekelmans.nl
Telefoonnummer: 06-25170171

Beroepsvereniging:  BATC beroepsorganisatie, postbus 172, 5710 AD Someren, telefoon: 0493670612, info@batc.nl , www.batc.nl , KVK 17108120
Klacht en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. 
Klachtenfunctionaris: Klachtenfunctionaris: CamCoop (https://www.camcoop.nl) is het tussenstation tussen de klacht en het tuchtrecht van BATC beroepsorganisatie en de geschillencommissie. 
Geschillencommissie: Geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten er; ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris; niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 Januari 2017 geldt de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (WKKgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
Behandeling: De door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst
- Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door praktijk: Sta in je Levenskracht, uit te voeren opdrachten.
- De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
- Wijzingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze  algemene voorwaarden zijn voor praktijk: Sta in je Levenskracht slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder
- Praktijk: Sta in je Levenskracht is lid van de BATC beroepsorganisatie. Informatie kunt u vinden op website Praktijk: Sta in je Levenskracht, www.elsbrekelmans.nl, en op de website beroepsorganisatie www.batc.nl .
- De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van BATC beroepsorganisatie. Deze kunt u vinden op www.elsbrekelmans.nl en www.batc.nl.

Behandeling
- De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in u w dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraak en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij de eerste of tweede sessie.
- Er vinden regelmatig evaluaties sessies plaats waarin u zelf en de therapeut van Sta in je Levenskracht zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
- De sessies duren 45 minuten tot 90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
- U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de therapeut van Sta in je Levenskracht terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de therapeut van Sta in je Levenskracht contact opnemen met uw huisarts , ARBO -arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de therapeut van Sta in je Levenskracht u door verwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
- Op het moment dat de therapeut van Sta in je Levenskracht ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
- In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stop gezet.
- De therapeut van Sta in je Levenskracht werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van praktijk Sta in je Levenskracht kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorging van trainingen.

Betalingen   
- De kosten worden per therapiesessie bedragen € 55,- per 45 minuten en € 75,- per 90 minuten. Voor een overzicht van tarieven kijkt op de website www.elsbrekelmans.nl of vraag het in de praktijk van therapeut Sta in je Levenskracht.
- De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u de zelfde dag toegestuurd via de e-mail of direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het( mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziekenkostenverzekering.
- Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdig betalen kunnen wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal en incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.
- Praktijk Sta in je levenskracht is opgenomen in het ABG register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden van uit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat de mogelijkheden voor vergoedingen zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BATC beroepsorganisatie en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis en voldoet aan de plato eindtermen. Meer informatie vindt u op de website www.elsbrekelmans.nl therapeut Sta in je Levenskracht.

Annulering 
- Natuurlijk kan voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de helft van de kosten in rekening gebracht, dit geld ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 
- Annulering geeft u per voorkeur Telefonisch/Sms/Whatsapp/E-mail door; waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 Dossiervoering 
- De therapeut van praktijk Sta in je Levenskracht is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de therapeut van Sta in je Levenskracht gerapporteerd. U hebt het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en i te zien. Het dossier blijft eigendom van therapeut van Sta in je Levenskracht; 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wort het dossier vernietigd.
- De therapeut van Sta in je Levenskracht heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de dossier. Informatie, omgang in het kader va privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van BATC beroepsorganisatie.

Klachtenregeling
- In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de therapeut van Sta in je Levenskracht te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (info@elsbrekelmans.nl )worden ingediend. Na ontvangst wort de klacht zo snel mogelijk, binnen twee weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht door praktijk Sta in je levenskracht. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.
- Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BATC beroepsorganisatie, klachtenfunctionaris: CamCoop (https://www.camcoop.nl) dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website BATC beroepsorganisatie. Praktijk Sta in je Levenskracht voldoet hiermee aan de eisen van de We Kwaliteit, Klachten en geschillenzorg (WKKgz).
- Wanneer u een klacht indient via de BATC beroepsorganisatie, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u de therapeut van Sta in je Levenskracht te allen tijden vooraf.

Aansprakelijkheid
- U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor U eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzingen ten aanzien van het medicijn gebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
- Praktijk van Sta in je Levenskracht is niet aansprakelijk voor verlies of schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk van Sta in je Levenskracht.
- Praktijk van Sta in je Levenskracht heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt praktijk van Sta in je Levenskracht tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep in de praktijk. Indien therapeut van Sta in je levenskracht aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar Hiscox, die dekkend is voor de WKKgz.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept.
Meldcode is een code waarin staat hoe therapeut van Sta in je Levenskracht moet omgaan met de signalen en melden van huislijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het meldpunt kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouder en/of het kind, zo nodig zonder toestemming en /of ouder.

AVG
- Praktijk van Sta in je Levenskracht houdt persoonsgegevens bij van de cliënt en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website www.elsbrekelmans.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht
- Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

‚ÄčIk ga er van uit dat deze informatie grondig is doorgelezen en u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, voor u start met de behandeling.